pondělí 21. září 2020

Přijetí k docházce do školní družiny

Přehled přijatých žádostí o docházku do školní družiny je k nahlédnutí zde.

pondělí 14. září 2020

Školní řád

K začátku nového školního roku jsme aktualizovali školní řád. Obsahuje nově i specifika a pravidla distanční výuky. Jeho celé znění teď najdete i na tomto odkazu.

středa 9. září 2020

Upozornění

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude od čtvrtka 10.9. 2020 platit povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy. Doporučujeme dětem dát minimálně 2 roušky na den a sáček, do kterého si budou použité roušky ukládat.

Toto opatření je platné na základě Mimořádného opatření MZDR ze dne 9.10.2020, Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN.

V případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

(sk)

úterý 8. září 2020

Preventivní program 2020/2021

Naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence rizikového chování, který je neoddělitelnou součástí výuky i života celé školy.

Nárůst různých forem rizikového chování ve společnosti se týká celé populace. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině.

Při naplňování tohoto programu se snažíme, aby každodenní život školy poskytoval žákům příjemné a bezpečné školní klima, potřebné informace přiměřené jejich věku, vedl k osvojení si pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti, k odmítání forem sebedestrukce a porušování zákona a umožňoval osvojování si kompetencí zdravého životního stylu.


CELÝ DOKUMENT K NAHLÉDNUTÍ ZDE.

Výroční zpráva 2019/2020

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je vytvořený v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020, bylo nutné přejít z prezenčního vzdělávání na distanční výuku.

Od 25. 5. 2020 se vyučovalo v režimu - současně prezenční i distanční výuka. Naše škola dodržela doporučení MŠMT vydané k plnění obsahu ŠVP ZV, stanovili jsme profilové předměty pro jednotlivé ročníky a z ostatních naukových předmětů jsme určili základní učivo, učivo předmětů výchovného zaměření bylo označeno jen k dobrovolné výuce.

Profilové předměty pro 1. – 2. ročník: český jazyk, matematika, prvouka; pro 3. – 5.ročník: český jazyk, anglický jazyk, matematika.


Velké poděkování patří rodičům našich žáků. Na ně byla přenesena velká část vlastní výuky v období 2. pololetí. Celý náš pedagogický sbor si jejich práce a nasazení velice váží, oceňujeme jejich odpovědnost a pomoc při „domácím učení“.

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za odvedenou práci během celého školního roku, zejména za zvládnutí náročného distančního i souběžně distančního a prezenčního vzdělávání.

Poděkování patří také provozním zaměstnancům, které čekala náročná organizace práce zejména při znovuotevření školy v souvislosti s dodržováním přísných hygienických opatření.

CELÁ ZPRÁVA JE DOSTUPNÁ ZDE.

čtvrtek 3. září 2020

Zájmová odpoledne a školní kluby - ZAČÍNÁME!

Již příští týden začínáme se zájmovými odpoledni a školními kluby. Na všechny přihlášené děti se budeme těšit v časech dle tohoto rozpisu.

středa 2. září 2020

Hodnocení preventivního programu

Koncepce ZŠ i PP je zaměřena dlouhodobě na zdravý životní styl.

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s nabídkou školních i mimoškolních aktivit (nabídka ŠD, SVČ Domeček Hořovice ).

Celý dokument si můžete přečíst tady.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Na odkazech níže najdete aktuální informace o provozu školní družiny a nabídce zájmových odpolední pro děti.

Provozní řád školy 2020

Režim dne

Vyučování: začátek v 8:05 hod; délka vyučovací hodiny: 45 minut; konec vyučování: dle rozvrhu tříd, nejpozději ve 14:40 h.

Přestávky: po 1. hodině 10 minut, po 2. hodině 20 minut; po 3. a 4. hodině 10 minut, po 6. hodině 10 minut; mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 55 minut.

Práce na PC: k dispozici 2 učebny IVT s 20 PC (operační systémem Windows 10), využívá se při výuce i v zájmovém útvaru; v každé učebně je k dispozici učitelský PC – připojení k internetu, dataprojektor. Další třídy mohou využít notebooky, uloženy v ředitelně školy.

Práce na pozemku a v dílnách: škola nemá vlastní dílny, má malý pozemek

Školní knihovna: využití při výuce ZŠ a při činnosti ŠD (žákovská i učitelská); půjčování knih žákům školy domů.

Školní družina: provoz: 6:15 h – 7:45 h; 11:45 h – 16:00 h (III. oddělení ŠD)

Pobyt venku: využíván areál školy, rekreační zahrada, hřiště SK Osov

CELÝ DOKUMENT ZDE.

úterý 1. září 2020

Školní vzdělávací program školní družiny

Cílem školní družiny je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, praktickými dovednostmi, hodnotami a postoji, všeobecnými poznatky a porozuměním. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.