sobota 20. června 2020

Závěrečný týden a předání vysvědčení

Vysvědčení budeme předávat v pátek 26. 6. všem dětem (tedy i těm, které se neúčastnily v posledních týdnech výuky ve škole). Sejdeme se na 8. hod.

Zároveň v pátek proběhne také focení tříd. Letos bude pan fotograf dělat pouze třídní fotky (ne skupinky) pro každého žáka. Děti si hotové fotografie převezmou po prázdninách.

Děti, které teď nenavštěvovaly školu, musí mít pro vpuštění do budovy vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Pokud byste děti z nějakého důvodu v pátek do školy přeci jen poslat nechtěli, může vysvědčení vyzvednout písemně pověřená osoba.

Od úterý bude možné ve škole vracet učebnice. To bude možné i v pátek při předání vysvědčení.

neděle 10. května 2020

Organizace znovuotevření školy

Vážení rodiče,

níže najdete odkazy na dokumenty, obsahující veškeré informace o organizaci školní docházky od 25. května.

Informace pro rodiče k zahájení provozu školy

Přihláška ke vzdělávacím aktivitám

Čestné prohlášení o bezinfekčnostiúterý 5. května 2020

INFORMACE K NÁVRATU DO ŠKOL

V současné době zpracováváme manuál k znovuotevření základních a mateřských škol. O pravidlech provozu školy budete informováni během příštího týdne.

Na základě rozhodnutí ministerstva školství je od 25. května možnost osobní přítomnosti žáků ve škole. Docházka je dobrovolná a rozhodnutí je na rodičích žáků. Pro žáky, kteří se nezúčastní výuky přímo ve škole, bude probíhat již zavedená distanční výuka jako doposud. K dobrovolné docházce je nutné se přihlásit.
Provoz školy bude v omezeném rozsahu a za dodržování přísných hygienických opatření:

- do školy je povolen vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- žáci odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
- žáci přijdou v předem určený čas před budovu školy v roušce (budou mít s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku) a budou dodržovat minimálně dva metry odstup
- čas příchodu bude upřesněn podle počtu přihlášených žáků, provozní doba bude upravena
- žáky si před školou vyzvedne vyučující
- žáci budou rozděleni do různorodých skupin, které budou neměnné
- každá skupina bude mít přidělenu jednu učebnu, ze které nesmí bez dovolení odejít
- žáci sedí v lavicích po jednom, s 1.5-2m odstupem
- při pohybu mimo třídu musí žák mít roušku vždy, ve třídě budeme mít roušku dle rozhodnutí pedagoga
- po přezutí, po použití toalety a po každém vyučovacím bloku je nutné si mýt ruce a následně použít desinfekci
- opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. vyřazení žáka ze skupiny
- při výskytu některého z příznaků infekčního onemocnění je rodič povinen, v co nejkratším možném čase po upozornění, dítě vyzvednout ze školy
- při odchodu ze školy po vyučování je nutné dodržovat daná hygienická pravidla (rouška, 2m odstup); žáci se nesmí zdržovat před školou
- družina není v provozu.


Nahlédnout na celé znění můžete na webu MŠMT

Naleznete zde manuály k ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního roku 2019/2020 a čestné prohlášení, které je důležitým dokumentem při návratu do škol.

pondělí 4. května 2020

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

VYHLÁŠKA 211/2020 SB. O HODNOCENÍ ŽÁKŮ

211/2020 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.
§ 2
Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.
§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4
Informování o způsobu hodnocení
Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v.r.

Děti přijaté ke školní docházce

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
Osov 93, 267 25 Osov, IČO 711001549, tf. 311584267,  zs.osov@seznam.cz     
Č.j 22/2020

Seznam přijatých dětí k povinné školní docházce pro  šk. rok 2020/2021
Registrační číslo:
01 – dítě přijato
02 - dítě přijato
03 - dítě přijato
04 - dítě přijato
05 - dítě přijato
06 - dítě přijato
07 - dítě přijato
08 - dítě přijato
09 - dítě přijato
11 - dítě přijato
12 - dítě přijato
13 - dítě přijato
14 - dítě přijato
15 - dítě přijato
18 - dítě přijato
19 - dítě přijato

V Osově dne 4.5. 2020
Mgr. Soňa Kocmanová
ředitelka ZŠ a MŠ Osov

středa 15. dubna 2020

Informace o domácí výuce

Vážení rodiče,

Vaše děti nemohou chodit do školy a krizová situace bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat. Děkujeme za zpětnou vazbu, kterou posíláte na zadané úkoly. Těší nás obrázky, videa i vzkazy, které zasíláte. Velice si vážíme toho, s jakou pílí jste se zhostili tohoto nelehkého úkolu - domácí výuky. 

Uvědomujeme si, že je pro Vás tato situace velmi zátěžová. Není proto důležité, zda Vaše děti úplně vše zvládnou. Stačí, když dohlédnete, aby učení věnovaly čas pravidelně, prošly si zadané úkoly a každý den se po určitou dobu věnovaly vypracování úkolů. Snažte se vytvořit dětem stálý režim, jako když chodí do školy. Ochotněji pak budou vypínat telefon a tablet. Snažíme se vybírat základní učivo z hlavních předmětů. Pro zpestření doporučujeme a nabízíme náměty na práci z výchov.
Doporučujeme práci dávat dětem postupně a střídat předměty, aby měly práci rozdělenou na celý týden. Snažte se dodržet stejný čas, ve kterém se dítě učí.
Z tohoto důvodu zadáváme práci jednou týdně, abyste viděli, kolik látky by Vaše děti měly za tuto dobu zvládnout.
V této nelehké době hledáme další možnosti, jak dětem i Vám učivo usnadnit, předat a vysvětlit.
Třídní paní učitelky pravidelně zadávají úkoly, doporučení a nabídku vzdělávacích webů emailem. Zpětná vazba je možná přes email, WhatsApp a různé aplikace a weby podle domluvy. V nejnutnějším případě i osobní konzultací rodičů. Při hodnocení zaslané práce se snažíme žáky hlavně povzbudit a motivovat, známky v tomto případě nejsou nutné.
U plnění některých úkolů děti určitě potřebují Vaši pomoc nebo vysvětlení nové látky. Není účelem, aby žáci přinesli po skončení karantény perfektně vypracovaná všechna zaslaná cvičení. Když Vaše dítě něčemu nerozumí, pokuste se o vysvětlení. Pokud neumí i s Vaší pomocí splnit zadání, cvičení vynechte. Látku dovysvětlíme individuálně po skončení karantény. Nemá smysl, aby za žáka vypracoval úkol rodič nebo starší sourozenec.

Děti, ale samozřejmě i Vy, se na nás můžete obrátit. Nabízíme konzultace, vysvětlení, pomoc dle individuální domluvy.

Nyní je však nejdůležitější přestát tuto dobu hlavně ve zdraví a psychické pohodě. Přejme si proto, abychom to všichni společně zvládali s úsměvem.

Přejeme Vám hodně trpělivosti.

(sk)

čtvrtek 9. dubna 2020

Veselé Velikonoce!

Naši zaměstnanci všem přejí veselé Velikonoce, pohodové jarní dny a pevné zdraví!

středa 25. března 2020

Informace k zápisu


PRO ŠK.ROK 2020/2021 SE ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE

Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k PŠD  přijímá ZŠ a MŠ Osov období od 1.4. do 24.4. 2020 několika způsoby:
1. do datové schránky školy -
jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zs.osov@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Osov, Osov 93, 267 25,
4. osobní podání v kanceláři školy
 V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.:731 612 322

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

formulář žádosti o přijetí k PŠD

Přílohou žádosti o přijetí k PŠD je nutná kopie rodného listu dítěte (bez ověření).
Přílohou žádosti o odklad PŠD je nutno doložit:
 1. Doporučení PPP nebo SPC
 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

úterý 24. března 2020

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce (výňatek) č. j.: MSMT-12639/2020-1

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

-jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození,
-místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
-označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
-podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
-jméno a příjmení tohoto zástupce,
-místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Informace k organizaci zápisu na naší škole budou vyvěšeny ve středu 25.3.2020.
Soňa Kocmanová