středa 25. března 2020

Informace k zápisu


PRO ŠK.ROK 2020/2021 SE ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (PŠD) USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE

Pro letošní rok upřednostňujeme podání žádosti zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. Doporučujeme využít datovou schránku nebo odeslat žádost s přílohami poštou.

Žádosti o přijetí k PŠD  přijímá ZŠ a MŠ Osov období od 1.4. do 24.4. 2020 několika způsoby:
1. do datové schránky školy -
jzkmf8g,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zs.osov@seznam.cz,
3.poštou – ZŠ a MŠ Osov, Osov 93, 267 25,
4. osobní podání v kanceláři školy
 V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu rodiče do školy – tel.:731 612 322

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

formulář žádosti o přijetí k PŠD

Přílohou žádosti o přijetí k PŠD je nutná kopie rodného listu dítěte (bez ověření).
Přílohou žádosti o odklad PŠD je nutno doložit:
 1. Doporučení PPP nebo SPC
 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

úterý 24. března 2020

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce (výňatek) č. j.: MSMT-12639/2020-1

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

-jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození,
-místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
-označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
-podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
-jméno a příjmení tohoto zástupce,
-místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Informace k organizaci zápisu na naší škole budou vyvěšeny ve středu 25.3.2020.
Soňa Kocmanová

pátek 20. března 2020

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY – VÝVAŘOVNY OSOV

Na základě dohody se zřizovatelem ZŠ a MŠ Osov dochází od pondělí 23. 3. 2020 k úplnému přerušení provozu školní jídelny, výdejny a vývařovny.

Provoz je přerušen do odvolání.

Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ a MŠ Osov

čtvrtek 19. března 2020

Turnaj ve vybíjené

V úterý 10. 3. 2020 se děti ze 4. a 5. třídy naší školy zúčastnily OK ve vybíjené v Berouně. Akce se účastnilo celkem 14 škol z okolí, hrálo se ve dvou tělocvičnách (ve 2. ZŠ v Berouně a ve sportovní hale v Edenu). Naše družstvo hrálo v kategorii smíšených týmů.

Všichni zúčastnění se velice snažili a v letošním roce jsme získali o 1 místo lepší umístění než v roce 2019.

Žáci se potýkali se silnými i slabšími soupeři, hráli fair play a střídali se ve hře, aby si zahráli všichni členové skupiny.

Za jejich výkon a reprezentaci školy jim děkujeme.

(it)

pondělí 16. března 2020

Projektový den - Den zdraví

Ještě než jsme museli pro děti uzavřít školu, užili jsme si společně Den zdraví. Děti ve smíšených skupinkách procházely jednotlivá stanoviště, kde se dozvídaly a zkoušely si plno věcí spojených se zdravým životním stylem, ochranou zdraví i péčí o zraněné. Celý den s námi strávil pan záchranář se svými medvědy.
středa 11. března 2020

Weby s výukovou látkou a procvičováním

Společnost Scio uveřejnila obsáhlý seznam různých stránek s online výukou nebo procvičováním. (Zároveň zpřístupnili své testy pro 3. až 5. třídy zdarma.) Najdete je v druhé polovině článku. Na některé z nich také určitě upozorní paní učitelky během průběžného zasílání informací k domácí výuce.

Ošetřovné: Informace pro rodiče

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Kompletní informace najdete tady.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy):

Interaktivní pro vyplnění online.

Ke stažení pro vyplnění na PC. (doc)

Ke stažení a vyplnění v ruce. (pdf)

úterý 10. března 2020

Uzavření školy

Ředitel školy oznamuje, že s účinností od středy 11. března 2020 bude přerušeno vzdělávání na základní škole a škola bude uzavřena do odvolání.


Uzavření školy bylo rozhodnuto na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 .
                                                

Mgr. Soňa Kocmanová
řed.školy

sobota 7. března 2020

INFORMACE K PREVENCI PŘED ŠÍŘENÍM KORONAVIRU COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.
Lékař-epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Aktuálně:

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Více zde:
Krajskké hygienické stanice
Doporučení MZ občanům a aktuální inormace

Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje necestovat na sever Itálie.

Více zde:
Aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí

pátek 6. března 2020

Recitační soutěž

Ve středu 4. března proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci ve dvou kategoriích a byli vybrání postupující, kteří nás budou reprezentovat 12. března v dalším kole ve škole v Lochovicích.